gospodarka

Geneza ubezpieczenia spolecznego

Rozwój przemysłu fabrycznego : związane z nim przemiany społeczne spowodowały potrzebę stworzenia nie tylko ustawodawstwa ochronnego pracy, ale również konieczność zabezpieczenia przed niekorzystnymi skutkami zdarzeń losowych robotników, pozbawionych opieki, zniesionych w wyniku rewolucji przemysłowej organizacji cechowych. Od początku wieku XIX zaczęto więc tworzyć w Europie Zachodniej dobrowolne kasy wzajemnej pomocy, początkowo przy pewnym oporze ze strony liberalnego państwa, a od połowy tego wieku — przy jego poparciu. Rozwój tych kas miał miejsce głównie w Anglii, w której pod koniec XIX wieku przybrał wielkie i liczące się znaczenie. Aktywny udział w tworzeniu takich kas miały tworzące się związki zawodowe. W początkach XX wieku państwo l Anglia, Norwegia, Dania) lub gminy (Belgia, Niemcy) zaczęło subwencjonować je w zakresie pomocy dla bezrobotnych. Ustawy górnicze w Prusach i Austrii z 1854 r. nakazywały tworzenie tego rodzaju kas w kopalniach.